Darnaus vystymosi tikslai

2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų (JT) Viršūnių susirinkime, kuriame dalyvavo daugiau nei 150 valstybių ir vyriausybių vadovų, buvo patvirtinti Darnaus vystymosi tikslai (DVT), dalis Darnaus vystymosi iki 2030 darbotvarkės, kurią JT narės, tarp jų ir Lietuva, įsipareigojo įgyvendinti per ateinančius 15 metų. Darnaus vystymosi tikslai pakeitė iki tol galiojusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus, orientuotus daugiausiai į besivystančias šalis. Naujieji tikslai skirti visoms šalims ir apima tris pagrindinius darnaus vystymosi aspektus – ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį. Šiais tikslais siekiama naikinti skurdą ir nepriteklių, įgyvendinti žmogaus teises ir užtikrinti lyčių lygybę bei visų moterų ir mergaičių įgalėjimą.
Tikslų įgyvendinimo stebėsena bus vykdoma nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygiu. Pagrindinė priežiūros institucija pasauliniu lygiu – JT Aukšto lygio politinis forumas, kuriam bus teikiamos šalių ataskaitos.

Darnaus vystymosi darbotvarkę sudaro 17 tikslų. 
1. Panaikinti visų rūšių skurdą.
2. Įveikti badą, užtikrinti aprūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį.
3. Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę.
4. Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
5. Pasiekti lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių įgalėjimą.
6. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją.
7. Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija.
8. Skatinti tvarų, darnų ekonominį augimą ir veiksmingą įdarbinimą.
9. Plėtoti lanksčią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją bei inovacijas.
10. Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse.
11. Padaryti miestus ir žmonių apgyvendintas vietoves saugias, atsparias ir darnias.
12. Užtikrinti atsakingą vartojimą ir gamybą.
13. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų.
14. Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti vandenynų ir jūrų išteklius.
15. Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, stabdyti dirvos degradaciją, bioįvairovės praradimą.
16. Skatinti visuomenę darniam vystymuisi, užtikrinti teisingumą visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas.
17. Tobulinti įgyvendinimo priemones ir stiprinti globalią partnerystę, siekiant darnaus vystymosi.

Organizacijoms, dirbančioms lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių (LRST) srityje, ypač svarbūs 3 ir 5 tikslai. Siekiant užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę, pasitelkiami su LRST susiję uždaviniai:
3.1. iki 2030 metų sumažinti gimdyvių mirtingumą visame pasaulyje iki mažiau nei 70 šimtui tūkst. gyvų gimusiųjų;
3.3. iki 2030 metų įveikti AIDS epidemiją, tuberkuliozę, maliariją ir tropines ligas, kovoti su hepatitu, per vandenį plintančiomis bei kitomis užkrečiamosiomis ligomis;
3.7. iki 2030 metų užtikrinti visuotinę galimybę gauti lytinės reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant šeimos planavimo, informavimo ir švietimo bei reprodukcinės sveikatos įtraukimo į nacionalines strategijas ir programas tikslus;
3.8. siekti visuotinės sveikatos, išvengiant finansinių pavojų ir užtikrinant kokybiškas būtiniausias sveikatos priežiūros paslaugas bei saugius, veiksmingus, kokybiškus ir pasiekiamus būtiniausius vaistus ir vakcinas.

Siekiant lyčių lygybės ir moterų bei mergaičių įgalėjimo, išskiriami šie uždaviniai:
5.1. panaikinti visų formų moterų bei mergaičių diskriminaciją;
5.2. panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites valstybinėje ir privačioje aplinkoje, įskaitant prekybą moterimis ir mergaitėmis bei lytinį ir kitokį jų išnaudojimą;
5.3. panaikinti visą žalingą praktiką, pavyzdžiui, vaikų ankstyvąsias ir priverstines vedybas ir moterų genitalijų žalojimą;
5.6. užtikrinti lytinės reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas ir reprodukcinių teisių įgyvendinimą, vadovaujantis Tarptautinės Kairo konferencijos „Gyventojai ir plėtra“ Veiksmų programa, Pekino Veiksmų platforma ir jų peržiūros konferencijų išvadų dokumentais.
Darnaus vystymosi tikslams pritaria ne tik JT narių vyriausybės, bet ir pažangiausios pasaulio organizacijos, tarp kurių viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų Europoje – Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Europos tinklas (TPTF EN). TPTF EN vizija – pasaulis, kuriame nėra diskriminacijos, visi žmonės laisvai priima sprendimus, susijusius su lytiškumu ir gerove.
TPTF EN šalys narės, tarp jų ir Lietuvos Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, siekia, kad iki 2022:
pasaulyje mažiausiai 100 šalių vyriausybės užtikrintų lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių įgyvendinimą bei lyčių lygybę;
1 milijardas žmonių laisvai naudotųsi savo teisėmis bei lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugomis;
būtų suteikta 2 milijardai kokybiškų ir integruotų lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugų.

DVT įgyvendinimas Lietuvoje

Lietuvoje už DVT įgyvendinimą nacionaliniu mastu atsakinga LR Aplinkos ministerija. LR Aplinkos ministerija kartu su kitomis ministerijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei LR Vyriausybės kanceliarija išskyrė keturias Lietuvai prioritetines sritis:
– socialinės atskirties ir skurdo mažinimas (1 DVT ir 10 DVT);
– sveika gyvensena (3 DVT);
– energetinis efektyvumas ir klimato kaita (7 DVT ir 13 DVT);
– darnus vartojimas ir gamyba (12 DVT).

Už tikslų įgyvendinimą šiose srityse atsakinga Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Energetikos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija. Užsienio reikalų ministerija koordinuos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą prisidedant prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo paramą gaunančiose šalyse. Lietuvos statistikos departamentas koordinuos statistinių duomenų surinkimą, reikalingą DVT įgyvendinimo stebėsenai Lietuvoje.

Šaltinis: JTO Generalinė Asamblėja