Apie mus

Asociacija įkurta 1995 m., padedant Tarptautinei planuotos tėvystės federacijai (angl. International Planned Parenhood Federation, IPPF). 1999 m. Asociacija tapo Globalios sveikatos tarybos (angl. Global Health Council) bei Vidurio ir Rytų Europos moterų tinklo dėl lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių (angl. ASTRA network) nare, 2006 m. – Europos lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių NVO tinklo (angl. EuroNGOs), o 2008 m. – Europos gimdos kaklelio vėžio asociacijos (ang. European Cervical Cancer Association, ECCA) nare.
Asociacija vienija įvairaus amžiaus ir specialybių žmones, jaunimą ir tėvus, palaiko ryšius su Lietuvos bei užsienio vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, besirūpinančiomis lytine reprodukcine sveikata ir teisėmis. Asociacija remiasi lyčių lygybės, nediskriminavimo ir demokratijos principais ir bendradarbiauja su visomis šiuos principus gerbiančiomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis.

VERTYBĖS

Skaidrumas. Skaidrumas užtikrina aukštą darbo kokybę, atskaitomybę ir patikimumą ir yra    įprastas reikalavimas organizacijai.

Lygybė. Moterų lytinių reprodukcinių teisių įgyvendinimas padeda užtikrinti lyčių lygybę.

Pažanga. Visuomenės raida ir pažanga gali įveikti neigiamą požiūrį į lytinę reprodukcinę       sveikatą ir teises, panaikinti lytinę diskriminaciją ir išnaudojimą, užtikrinti žmogaus teisių      įgyvendinimą ir lyčių lygybę.

Bendradarbiavimas. Partnerystė, bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinė-mis organizacijomis padeda įgyvendinti žmogaus lytines reprodukcines teises.

Tolerancija, pagarba. Pagarba žmogui, nepaisant jo amžiaus, lyties, lytinės orientacijos ar    socialinio statuso, prisideda prie žmogaus lytinių reprodukcinių teisių įgyvendinimo.

Asociacija skleidžia mokslu grįstą informaciją apie reprodukcinę žmogaus sveikatą, advokatauja dėl lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių teisinio reglamentavimo Lietuvoje. Asociacija siekia, kad Lietuvos gyventojai naudotųsi visomis savo lytinėmis reprodukcinėmis teisėmis, kad šalyje būtų teikiamos modernios ir visiems prieinamos lytinės reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugos. Asociacija organizuoja seminarus, konferencijas, leidžia rašytinę ir vaizdinę šviečiamojo pobūdžio medžiagą, rengia ir įgyvendina projektus bei programas. Asociacija prižiūri, kaip Lietuva vykdo savo nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus, susijusius su žmogaus lytine reprodukcine sveikata ir teisėmis bei lyčių lygybe.
Asociacijos aukščiausiasis organas yra Visuotinis susirinkimas, kuris 3 metams renka 7 narių Asociacijos Tarybą.

Asociacija remiasi šiais tarptautiniais dokumentais:

1979 m. Jungtinių Tautų Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW).
1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija (angl. Convention on the Rights of the Child).
1994 m. Jungtinių Tautų Kairo konferencijos „Gyventojai ir visuomenės raida“ Veiksmų programa (angl. ICPD Programme of Action).
1995 m. Jungtinių Tautų IV-osios pasaulinės konferencijos moterų klausimais Pekino deklaracija ir Pekino veiksmų platforma (angl. Beijing Declaration and Platform for Action).
1997 m. Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos (angl. International Planned Parenthood Federation, IPPF) Lytinių reprodukcinių teisių chartija.
2002 m. Europos Parlamento rezoliucija dėl lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių.
2004 m. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos Europos lytinės reprodukcinės sveikatos ir teisių skatinimo strategija.
2008 m. Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos rezoliucija dėl saugaus ir legalaus aborto Europoje prieinamumo.
2008 m. Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Lytinių teisių deklaracija.
2010 m. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos dėl lytinio ugdymo „Standards for Sexuality Education in Europe. Guidance for Implementation“ (http://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Guidance_for_implementation.pdf )
2012 m. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos dėl nėštumo nutraukimo „Safe Abortion: technical and policy guidance for health systems“ (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/)
2013 m. Europos Parlamento rezoliucija dėl visų formų smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimo bei prevencijos (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0045&from=EN)
2015 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)

Tapkite savanoriais